Privacy Policy

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ www.191seo.com ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP Address), คุกกี้ (Cookie) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry Form) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ ท่านต้องยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามทางบริษัท ฯ จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกท่านให้เป็นความลับอย่างดีที่สุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้อื่น ยกเว้นในกรณีเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างบริการที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน หรือในกรณีอื่นๆที่มีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

 

Log In is required for submitting new question.